PLEN

Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

CZECZELEWSKA DOROTA FIRMA HANDLOWA PANDA

 

Niniejszy dokument (Polityka prywatności) dotyczy obowiązującej w Firmie Handlowej Panda Dorota Czeczelewska polityki ochrony danych w zakresie serwisu internetowego Platformy B2B. Polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzanych danych osobowych i sposobie ich wykorzystania. Platforma internetowa B2B skierowana jest do Klientów Firmy Handlowej Panda Dorota Czeczelewska. Klienci Dystrybutora mają możliwość wystąpienia o dostęp do serwisu poprzez rejestrację i utworzenie Użytkownika, który będzie jednoznacznie przypisany do osoby mogącej składać zamówienia w imieniu Klienta. Dane osobowe Klienta oraz Użytkownika/ów są wymagane do identyfikacji Klienta i osób składających w jego imieniu zamówienia. Brak podania danych uniemożliwi korzystanie z Platformy sprzedaży internetowe B2B.  

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Platformę B2B pod adresem www.zabawkipanda.pl jest Dorota Czeczelewska prowadząca działalność gospodarczą o nazwie Czeczelewska Dorota Firma Handlowa PANDA, ul. Sidorska 117b. 21-500 Biała Podlaska, NIP 537-10-07-453 REGON 30132110, zwana dalej Dystrybutorem lub Usługodawcą.

 

Podstawowe pojęcia

DANE OSOBOWE– rozumie się przez to informacje zawierające: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej email, dane teleadresowe firmy, w tym nazwę firmy, NIP, adres firmy oraz inne dane wprowadzone przez Użytkownika umożliwiające identyfikację Użytkownik/ów i Klienta, wprowadzone do systemu w wyniku rejestracji Użytkownika na podstawie formularza rejestracji.

PRZETWARZANIE DANYCH– rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

USŁUGODAWCA – rozumie się przez to Administratora Danych Osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przy wykorzystaniu witryny internetowej: www.zabawkipanda.pl

UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna korzystająca z usług oferowanych przez Usługodawcę w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przy wykorzystaniu witryny internetowej: www.zabawkipanda.pl

 

Gromadzenie informacji

1. Przeglądanie serwisów administrowanych przez Usługodawcę odbywa się po zalogowaniu Użytkownika.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się poprzez gromadzenie danych za pośrednictwem aplikacji internetowych umieszczonych na stronie www.zabawkipanda.pl, oznaczonych jako formularz rejestracji oraz poprzez przechowywanie tych danych i użycie ich do kontaktu, oraz świadczenia usług przez Usługodawcę na rzecz osoby fizycznej, której dane dotyczą.

3. Rejestracja w serwisie administrowanym przez Usługodawcę z podaniem danych Użytkownika konieczna jest do przeglądania asortymentu oraz złożenia przez Użytkownika zamówienia. Niepodanie danych wskazanych przy rejestracji uniemożliwia złożenie Zamówienia przez Użytkownika i skutkuje brakiem możliwości przyjęcia Zamówienia i skontaktowania się z Użytkownikiem w celu ustalenia szczegółów realizacji Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia Umowy lub skorzystania z usługi, do których konieczne jest przetwarzanie danych osobowych.

4. Rejestracja Konta Użytkownika wymaga od Użytkownika podania imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej email, danych przedsiębiorcy (nazwa, adres oraz NIP) oraz utworzenia hasła. Login utworzony na podstawie adresu poczty elektronicznej email oraz hasło są poufne i winny być strzeżone przez Użytkownika przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione przez Użytkownika.

5. Podczas korzystania z serwisów administrowanych przez Usługodawcę automatycznie gromadzone są informacje tj. adresy IP (protokół internetowy) komputerów, typ przeglądarki i system operacyjny użytkownika, które wykorzystywane są do celów utrzymania i usprawnienia jakości i integralności strony. Do zbierania powyższych danych może być wykorzystywana standardowa technologia zwana „plikami cookies”.

6. Podmiot stosuje mechanizm plików "cookies", które zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. "Cookies" nie mają na celu identyfikacji Użytkowników. Administrator Danych stosuje mechanizm plików "cookies" w celach:

a) zapamiętania informacji o Użytkowniku;

b) podnoszenia jakości obsługi oraz świadczonych usług;

c) poprawiania wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych Produktów;

d) umożliwienia korzystania z niektórych funkcji; weryfikacji i dostosowywania Usług i treści dostępnych za pośrednictwem stron do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników;

e) opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze stron.

Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm "cookies" w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego bądź nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika. Administrator wskazuje, że wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" nie uniemożliwia korzystania z serwisów administrowanych przez Usługodawcę, może jednak spowodować pewne utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu z przeglądanych stron, w tym z Usług.

 

Wykorzystywanie danych

1. Usługodawca za pośrednictwem administrowanych przez siebie serwisów może wykorzystywać dane osobowe do realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, którą Użytkownik zawiera z Usługodawcą poprzez uzyskanie dostępu do serwisów administrowanych przez Usługodawcę, w tym do dostarczania klientom i partnerom biznesowym produktów/usług zamówionych za pośrednictwem serwisów administrowanych przez Usługodawcę. Przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia przez Użytkownika umowy lub skorzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit b RODO.

2. Ponadto, Usługodawca może wykorzystywać informacje Użytkowników w szczególności aby pomóc w zrealizowaniu transakcji lub zamówienia, do kontaktu z klientem, dostarczania produktów/usług, wystawiania klientom rachunków za zakupione produkty/usługi), przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, zastrzeżeń oraz zapytań Użytkowników a także w celu zapewnienia ciągłej obsługi i wsparcia.

3. Administrator zbierający dane Użytkowników w celu realizacji usług oferowanych przez Usługodawcę, przekazuje dane Użytkownika podmiotom dokonującym dostawy lub podmiotowi trzeciemu realizującemu płatności za Zamówienie, a także innym podmiotom, świadczącym usługi na rzecz Usługodawcy lub biorącym udział w procesie realizacji Zamówienia produktów/usług bądź reklamacji na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), w zakresie niezbędnym do wykonania wskazanych czynności.

Dane osobowe zebrane przez Usługodawcę mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym (art. 6 ust 1 lit c RODO). Dane osobowe mogą być wykorzystane również, do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (na podstawie art. 6 ust 1 lit b RODO w związku z art. 6 ust 1 lit f RODO) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa takich jak przepisy prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości (na podstawie art. 6 ust 1 lit b RODO). W przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkowników w oparciu o udzieloną zgodę, Usługodawca przetwarzał będzie dane osobowe do czasu jej wycofania, na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

a) trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;

b) 3 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

c) 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;

d) do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;

e) do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;

f) do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

Okresy w latach liczymy od początku roku następnego po roku kalendarzowym, którego dane zbiory dotyczą, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdej zawartej umowy wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Użytkownika z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Użytkownikowi przysługuje, w granicach określonych przepisami prawa, uprawnienie do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO, prawo żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do niepodlegania decyzji która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu jej danych osobowych.

Usługodawca informuję, iż dane osobowe użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Usługodawca nie będzie przekazywał danych osobowych do Państw trzecich.

Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W celu skorzystania z przysługujących praw będą mogli Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, email: ido@zabawkipanda.pl lub bezpośrednio z Usługodawcą - adres: FH PANDA Dorota Czeczelewska, ul. Sidorska 117b. 21-500 Biała Podlaska.

 

Zabezpieczenie danych osobowych

1. Usługodawca oraz podmioty trzecie jako administratorzy danych osobowych stosują odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności zabezpieczają dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem, ograniczając dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego wykonania umów łączących Administratora z Użytkownikiem.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika oraz upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do realizacji usprawiedliwionych statutowych celów Usługodawcy.

3. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o korzystaniu z jego Konta Użytkownika przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych przez Użytkownika naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z usług oferowanych przez Usługodawcę.

 

Postanowienia końcowe

1. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki Prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce Prywatności. W przypadku dokonania znaczących zmian w niniejszej Polityce prywatności Usługodawca udostępni informacje o tym fakcie za pośrednictwem ogłoszenia zamieszczonego w serwisie internetowym administrowanym przez Usługodawcę.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej