PLEN

Regulamin

 

REGULAMIN sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem platformy B2B

 

Dorota Czeczelewska prowadząca działalność gospodarczą o nazwie Dorota Czeczelewska Firma Handlowa PANDA, zarejestrowaną pod adresem: ul. Sidorska 117B, 21-500 Biała Podlaska, której nadano numery: NIP 537-100-74-53 oraz REGON 30132110 (zwana dalej PANDĄ” lub „Dystrybutorem”) ustala niniejszym Regulamin korzystania z Platformy sprzedaży B2B (business to business), prowadzonej pod adresem www: zabawkipanda.pl (zwany dalej „Regulaminem”).

Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www, o której mowa wyżej w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie go.

 

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Definicje:

Dystrybutor – Dorota Czeczelewska Firma Handlowa Panda, prowadząca działalność gospodarczą w Białej Podlaskiej (21-500), przy ulicy: Sidorskiej 117B, posługująca się numerami: NIP 537-100-74-53 oraz REGON 30132110. Dystrybutor może być dalej zwany Stroną lub PANDĄ.

Klient – przedsiębiorca w rozumieniu art. 43 Kodeksu Cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33§ 1 KC, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, posiadający zdolność do czynności prawnych. Klient może być dalej zwany Stroną lub Kontrahentem.

Użytkownik – Klient lub osoba upoważniona do reprezentacji Klienta, w szczególności w zakresie składania zamówień, która dokona rejestracji na Platformie sprzedaży B2B.

Platforma sprzedaży B2B – internetowy system składania zamówień i sprzedaży Produktów udostępniony Klientom, a dalej Użytkownikom pod adresem witryny internetowej: www.zabawkipanda.pl zwana dalej B2B lub Sklepem.

Konto – funkcja B2B, pozwalająca Klientowi zarejestrować się w systemie B2B by w pełni korzystać z jego funkcjonalności, w tym składania zamówień, odbierania dokumentów handlowych, tworzenia Kont Użytkowników i nadawania im uprawnień w obrębie własnego Konta. By założyć konto w B2B niezbędne jest posiadanie adresu email.

Produkty – towary i usługi składające się na ofertę Dystrybutora, opodatkowane podatkiem od towarów i usług w odpowiedniej dla swojej klasy stawce; ilekroć nie wyszczególniono inaczej produkty oferowane przez Dystrybutora przedstawione są w cenach netto.

Ogólne warunki współpracy – zasady regulujące współpracę pomiędzy Stronami, w szczególności w zakresie odpowiedzialności Dystrybutora za towary i usługi, ogólne zasady sprzedaży w tym zasady rozpatrywania reklamacji i zasady dostaw Produktów.

Szczegółowe warunki współpracy – zasady regulujące współpracę między Stronami, szczególnie w zakresie Umów handlowych między Stronami, w tym zasady udzielania kredytu kupieckiego. Szczegółowe warunki współpracy ustalane są indywidualnie z każdym z Klientów.

Opiekun handlowy – przedstawiciel Dystrybutora dedykowany każdemu Klientowi. Opiekun handlowy podtrzymuje relację handlową i jego celem jest facylitacja współpracy Klienta z Dystrybutorem w zakresie sprzedaży Produktów.

Dostawa – dostawa towarów odbywa się wyłącznie w granicach Polski. Klient ma możliwość wskazania jednego lub więcej Adresu dostawy towarów na swoim Koncie Użytkownika, po zalogowaniu, w zakładce: Moje konto lub w trakcie składania zamówienia w Koszyku.

Minimum logistyczne – minimalna kwota zamówienia (w cenach netto), powyżej której koszt Dostawy towarów leży po stronie Dystrybutora. Jeśli zamówienie jest składane na kilka adresów minimum logistyczne dotyczy jednego adresu Dostawy na adres wskazany przez Klienta.

Wysyłka towarów ponadgabarytowych - wysyłka towarów, dla których wysyłka jednostkowej sztuki towaru musi zostać zrealizowana przesyłką niestandardową lub na palecie nie jest objęta Minimum logistycznym. Koszt i sposób wysyłki takich towarów ustalany będzie indywidualnie między Dostawcą, a Klientem. Towary gabarytowe (tożsame z ponadgabarytowymi) mogą być oznaczone informacją: "Objętość: towar gabarytowy, specjalne koszty wysyłki / dm3" lub wyrażeniem synonimicznym na karcie produktu. Mimo ewentualnego braku oznaczenia Dostawca zachowuje prawo do ustalenia indywidualnego kosztu wysyłki zgodnego z cennikiem przewoźnika.


2. Każdy Klient rejestrując się w B2B zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług oferowanych przez Dystrybutora za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2. WYMAGANIA TECHNICZNE

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Dystrybutor są następujące:

a) połączenie z siecią Internet;

b)przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies, JavaScript oraz posiadająca zainstalowaną wtyczkę Flash Player;

c) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

W przypadku braku możliwości korzystania z powyższych Klient nie ma prawa dochodzić roszczeń z powodu niemożności dostępu do Sklepu. Dystrybutor zobowiązuje się aktualizować i podnosić funkcjonalność B2B, nie bierze jednak odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Sklepu we wszystkich przeglądarkach. W przypadku znalezienia nieprawidłowości prosimy o przesłanie informacji na adres: info@zabawkipanda.pl z opisem błędnego działania Platformy B2B.

 

§ 3. REJESTRACJA

1. Użytkownik dokonuje rejestracji w B2B samodzielnie podając dane wymagane w Formularzu rejestracji na stronie www.zabawkipanda.pl/pl/order/register.html

2. Wniosek o rejestrację konta uznaje się za kompletny, jeżeli zawiera: dane osoby wnioskującej o założenie Konta Użytkownika, nazwę firmy, NIP przedsiębiorcy, adres prowadzonej działalności, numer telefonu, adres mailowy, które będą  wykorzystywane w celu realizacji zamówienia za pośrednictwem Sklepu.

3. Po otrzymaniu kompletnego wniosku, PANDA aktywuje Konto Użytkownika. Dystrybutor może uzależnić rejestrację Klienta od uwiarygodnienia jego danych wymienionych w pkt. 2.

4. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja treści Regulaminu podczas rejestracji Konta Użytkownika.

5. Użytkownik zobowiązany jest do ustalenia hasła do Konta Użytkownika podczas rejestracji. Użytkownik ma później dostęp do zmiany hasła po zalogowaniu na swoje Konto.

6. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie zostaje zawarta w momencie pierwszego logowania na stronę internetową i zaakceptowania Regulaminu.

7. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polega na prowadzeniu Konta Użytkownika i jest zawarta na czas nieoznaczony.

8. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta, a dostęp do niego należy traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Nieprzestrzeganie tych zasad będzie powodowało naruszenie obowiązujących przepisów. Osoby korzystające ze Sklepu w imieniu i na rzecz Klienta, w tym w szczególności dokonujące zakupów w imieniu Klienta oświadczają i zapewniają, iż w chwili podejmowania jakichkolwiek działań w imieniu Klienta będą należycie umocowane do dokonywania działań w jego imieniu. Osoby upoważnione do składania zamówień w imieniu Klienta winny mieć dostęp do korzystania z B2B za pomocą własnego Konta Użytkownika, będącego subkontem do Konta Głównego.

9. PANDA nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Użytkownika swojego Konta osobom trzecim. Klient oświadcza, iż w przypadku udostępnienia swojego konta osobowego Osobie trzeciej ponosi pełną odpowiedzialność za podjęte przez tą osobę działania, w szczególności za złożone zamówienia.

10. PANDA zastrzega sobie możliwość czasowego bądź stałego zablokowania Konta lub dostępu do wybranych usług świadczonych przez witrynę zabawkipanda.pl w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta bądź/i danych jest zagrożone lub naruszone zostały zapisy § 3 pkt 8 . PANDA może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta.

11. Klient zobowiązany jest do zachowania tajemnicy handlowej. Wszystkie informacje, w tym ceny produktów dostępne dla Klienta po zalogowaniu do Sklepu internetowego są objęte tajemnicą handlową. Ujawnianie osobom trzecim ww. danych, jak również ich wykorzystywanie lub przetwarzanie dla innych celów niż związane z zakupem Produktów od Dystrybutora jest zakazane.

12. Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Dystrybutora w każdej chwili, bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn.

Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy: info@zabawkipanda.pl, na adres mailowy Opiekuna handlowego przypisanego do Klienta lub pisemnie na adres PANDA wskazany w § 1 niniejszego Regulaminu. Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Sprzedawcę wypowiedzenia.

13. PANDA ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia lub w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku, gdy Klient dostarcza treści o charakterze bezprawnym lub w rażący sposób narusza postanowienia Regulaminu .

14. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu internetowego Sprzedającego oraz zwolnieniem ich z zaciągniętych zobowiązań.

 

§ 4. TRYB SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie B2B przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

2. Złożenie zamówienia przez Klientów Sklepu internetowego jest możliwe za pośrednictwem strony zabawkipanda.pl i odbywa się w kilku etapach:

a) logowanie się klienta na swoje Konto Użytkownika;

b) dodanie wybranego towaru do swojego koszyka internetowego;

c) uzupełnienie danych potrzebnych do realizacji zamówienia i wskazanie adresu dostawy;

d) potwierdzenie zamówienia jest przesyłane na adres mailowy Klienta wraz z informacją o numerze zamówienia oraz listą Produktów zamówionych przez Klienta, stanowi ono wolę zawarcia przez Klienta umowy sprzedaży z Dystrybutorem.

3. Klient może składać zamówienia także za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając zamówienia na adres opiekuna Klienta. Dane kontaktowe opiekuna wyświetlone są na koncie Użytkownika po zalogowaniu. Klient może korzystać z formularzy zamówień udostępnianych mu w formie arkuszy Microsoft Excel lub plików Microsoft Word lub posługując się nazwą i numerem SKU towaru podając w treści maila zamawiane towary i ich ilości. Klient powinien podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia w szczególności: imię i nazwisko/nazwę firmy Klienta, adres siedziby klienta oraz adres dostawy jeżeli jest inny niż adres siedziby Klienta, adres e-mail oraz numer telefonu.

4. Aktualny status zamówienia złożonego za pomocą B2B, Klient może monitorować w zakładce „Pulpit” lub „Historia zamówień”, które znajdują się w jego Koncie Użytkownika.

5. Zatwierdzone przez Sprzedającego zamówienie pod względem ilościowym oraz asortymentu stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

6. W przypadku złożenia zamówienia telefonicznie potwierdzeniem złożenia zamówienia stanowiącego wolę zawarcia Umowy sprzedaży jest odebranie towaru przez klienta w zakresie asortymentowym oraz ilościowym.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

8. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

9. Towary dostępne w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Towary dostępne w sklepie mogą posiadać wady fizyczne, powyższe dotyczy w szczególności towarów objętych przeceną. Powyższa informacja jest każdorazowo przekazywana Klientowi w postaci komunikatu dostępnego na stronie internetowej.

10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.

 

§ 5 PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

1. Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę zamówionych towarów. Warunki transportu oraz jego koszt ustalane jest indywidualnie.  Minimalna kwota zamówienia nie jest określona, jednak koszt dostawy zamówienie złożonego na kwotę nieprzekraczającą minimum logistycznego ustalonego w danym momencie przez Dystrybutora, pokrywa Klient.

2. Cenę, termin zapłaty, przyznanie rabatu, jego wysokość Klient ustala indywidualnie z przydzielonym Klientowi opiekunem handlowym, przed złożeniem zamówienia.

3. Ceny towarów widoczne w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT, chyba, że wyświetlono inaczej.

4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Nie ulega ona zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawiać w odniesieniu do poszczególnych towarów, po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

5. Do zamówienia dołączana jest faktura VAT obejmująca dostarczane pozycje zamówienia. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

6. Dostawa zamówionych towarów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej, transportem własnym PANDA lub na podstawie innej opcji dostawy ustalonej każdorazowo z opiekunem handlowym Klienta, przed złożeniem zamówienia. Termin realizacji dostawy poza sezonem wysokim przypadającym na czwarty kwartał roku wynosi do 14 roboczych licząc od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w terminie 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia Sprzedający informuje Klienta o terminie w jakim zamówienie zostanie zrealizowane.

7. Obowiązkiem Sprzedającego jest dostarczenie towaru do określonego miejsca przeznaczenia wskazanego w zamówieniu, przekazanie go do dyspozycji Kupującego do wyładunku.

8. Sprzedający nie realizuje zamówień w dni świąteczne, ustawowo wolne od pracy, oraz zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy. W tych dniach nie będzie można zarezerwować terminu dostaw.

9. Klientowi przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu.

10. W przypadku gdy, przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu bądź doznała ubytku, przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien także wykonać te czynności na żądanie osoby uprawnionej po stronie Kupującego do odbioru przesyłki.

a) w przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej stosuje się regulacje firmy kurierskiej co do sposobu realizacji usługi dostawy (w tym w zakresie ewentualnych reklamacji dotyczących dostawy, czasu i sposobu zgłaszania ewentualnych uszkodzeń przesyłki i innych istotnych kwestii).

b) w przypadku dostawy za pośrednictwem transportu własnego PANDA, reklamacje dotyczące dostawy (uszkodzenia, braki, nadwyżki) należy zgłaszać na protokole niezgodności stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. Reklamacje dotyczące dostawy należy zgłaszać Opiekunowi handlowemu lub do Działu Reklamacji na adres: reklamacje@zabawkipanda.pl

[b1] 

 

§ 6 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub utracone korzyści mogące powstać z tytułu korzystania lub braku możliwości korzystania ze Sklepu internetowego przez Użytkownika, w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

2. Ograniczenie odpowiedzialności Sprzedającego obejmuje wszelkie ewentualne szkody spowodowane przez niedozwolone zachowanie innych Użytkowników lub Użytkownika.

3. Sprzedający zastrzega sobie w stosunku do Użytkownika prawo do dokonania zmian oraz usuwania treści uznanych przez Sprzedającego za nieodpowiednie.

4. Sprzedający jest uprawniony do dokonywania przerw lub zakłóceń w dostępności Sklepu internetowego, jeżeli jest to spowodowane:

a) koniecznością naprawy, modyfikacji, rozbudowy lub konserwacji sprzętu albo zainstalowanego oprogramowania;

b) przyczynami niezależnymi od Sprzedającego;

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez inne osoby (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) ich hasła i/lub loginu.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

7. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedającego jest Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 7. REKLAMACJA

1. Klient ma prawo w imieniu Konsumenta lub własnym do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi jeżeli zakupiony towar ma wadę fizyczną lub prawną na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Podstawę zasad składania i rozpoznania reklamacji stanowią przepisy art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje należy składać na formularzu reklamacyjnym Stanowiącym załącznik do Regulaminu[b2] . Wysyłając je na adres email: reklamacje@zabawkipanda.pl lub postępując zgodnie z poniższymi:

a)  W przypadku zwrotu reklamowanego towaru wypełniony formularz reklamacyjny należy dołączyć do towaru.

b) W przypadku nie odsyłania reklamowanego towaru, a chęci rozpatrzenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, formularz reklamacyjny należy wysłać na adres: reklamacje@zabawkipanda.pl.

3. W celu zoptymalizowania procesu rozpatrywania reklamacji zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

- numer zamówienia lub numer faktury;

- datę sprzedaży;

- nazwę towaru oraz kod towaru (Kod produktu ZB-,WP- etc., kod EAN), którego reklamacja dotyczy;

- rodzaj/opis występujących nieprawidłowości (brak, nadwyżka, uszkodzenie);

- sposób załatwienia reklamacji/ żądanie Klienta;

- dane osoby do kontaktu.

Zaleca się podanie w wiadomości wszelkich dodatkowych informacji, które ułatwią rozpatrzenie reklamacji, np. zdjęć w przypadku uszkodzenia towaru.

4. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Klienta adres.

5. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają jeżeli wada fizyczna została stwierdzona po upływie dwóch lat liczonych od wydania rzeczy.

6. Uprawnienie z tytułu rękojmi wygasa jeżeli towar był użytkowany niezgodnie z instrukcją obsługi lub przeznaczeniem. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej zakupionego towaru, Kupujący nie jest uprawniony do dokonywania samodzielnych napraw pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi.

7. Produkty sprzedawane przez PANDĘ mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub przekazanej przez Producenta zabawki.

9. W przypadku braku wskazania trybu rozpatrywania reklamacji, każde zgłoszenie reklamacyjne zgłoszone do Dystrybutora będzie w pierwszej kolejności rozpoznawane z tytułu gwarancji udzielonej przez Producenta na warunkach określonych przez Producenta.

 

§ 8. DANE OSOBOWE

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dystrybutora jego danych osobowych podanych w procesie rejestracji Konta Użytkownika, w procesie korzystania ze Sklepu internetowego oraz składania zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie przez Dystrybutora danych osobowych uniemożliwia świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez klienta zakupów w Sklepie internetowym.

2. Administratorem danych osobowych Klienta jest Dorota Czeczelewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Czeczelewska Dorota Firma Handlowa „PANDA” z siedzibą w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 117B, 21-500 Biała Podlaska, NIP: 537-10-07-453, REGON 30132110.

3. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu: a) świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z klientem i realizacji umów sprzedaży produktów zamówionych przez klienta w Sklepie internetowym i rozliczeń w trakcie i po jej zakończeniu, udzielanie odpowiedzi na reklamację, podstawa prawna przetwarzania danych, art. 6 ust 1 pkt b) RODO

b) wykonania ciążących na Sprzedającym obowiązków prawnych, podstawa prawna przetwarzania danych, art. 6 ust 1 pkt c) RODO np. wystawienia i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych; udzielanie odpowiedzi Instytucjom Państwowym;

c) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedającego lub osoby trzecie, podstawa prawna przetwarzania danych, art. 6 ust 1 pkt. f) RODO

d) na podstawie udzielonej zgody, art. 6 ust 1 pkt a) RODO

4. Dane osobowe Kupującego będą przechowywane przez:

a) Okres trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;

b) 3 lat lub 6 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

c) 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie zamówienia, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;

d) 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;

e) do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;

f) do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;

g) do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 5 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

5. Dane osobowe Kupującego będą udostępniane Podmiotom, którym Panda powierzyła przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania w związku z prowadzoną działalnością.

6. Panda nie będzie przetwarzała danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

7. Dane osobowe Zamawiającego nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Państwa należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

8. Kupujący ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Kupujący, na zasadach określonych w RODO, ma prawo do żądania od Sprzedającego dostępu do danych osobowych dotyczących osoby której dane dotyczą, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawa do przenoszenia danych.

 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w treści Regulaminu zwanym „RODO”.

2. Wszelkie ewentualne spory i roszczenia pomiędzy Klientem, a Dystrybutorem będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby PANDY.

3. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag należy kontaktować się w godzinach przyjmowania zamówień telefonicznych (8.00- 16.00) pod numerem +48/ 83 342 26 20, poprzez e-mail: info@zabawkipanda.pl, lub bezpośrednio za pośrednictwem Opiekuna handlowego.

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej